Vet mer om advokatyrket

Kring advokatyrket finns en del missuppfattningar och frågor. Många tror kanske att advokater spenderar den mesta av sin tid i rättegångar, med att försvara sina klienter. Medan de visserligen gör det, är det inte direkt den största delen av arbetsdagen som spenderas så, generellt.

Hur ser en dag i advokatyrket ut?

En advokat är en jurist (men alla jurister är inte advokater). Som jurist arbetar man, brett beskrivet, med att lösa juridiska problem. En advokat kan ha många olika uppgifter; ibland är de i huvudsak rådgivande, om de inte företräder någon i domstol.

Vanligt i Sverige, och i övriga delar av Norden, är att advokaten specialiserar sig på ett rättsområde. Det kan till exempel vara:

  • Familjerätt
  • Fastighetsrätt
  • Miljörätt
  • Asylrätt
  • Brottmål.

En advokat som specialiserat sig inom ett område väljer ofta, men givetvis inte alltid, att söka sig till en juristbyrå som är verksam inom det givna rättsområdet.

Etiska regler

Inom advokatyrket är det viktigt att vara oberoende gentemot ens klienter. Tystnadsplikt och frihet från intressekonflikter är exempel på två grundstenar inom etiken för en advokat. Allt som klienten delar med advokaten ska stanna mellan dem – såvida inte man inte kommer överens om att informationen ska delas.

En annan grundläggande princip inom advokatyrket är att lojalitet alltid ska visas mot klienten i alla lägen – och att advokaten ska göra sitt bästa för att ta tillvara på klientens intressen.

Vägen in i yrket

Vägen in i yrket börjar med en juristutbildning (examen tar ungefär 4,5 år med heltidsstudier). Därefter krävs minst tre års juridisk verksamhet som anses kvalificerad. Det kan till exempel vara vid egen juridisk byrå, eller genom att tjänstgöra som biträdande jurist vid en befintlig byrå.

För att kunna titulera sig advokat (som är en skyddad titel i Sverige) så krävs att man antas som ledamot i Advokatsamfundet. För det behöver, förutom de krav som nämns ovan, ha genomgått samfundets utbildning för advokatexamen och därefter blivit godkänd på provet. Vidare ska man ha gjort sig känd för att vara redbar och i övrigt anses vara lämplig för advokatyrket.

Löner

Medellönen idag ligger på ca 50 000 kronor i månaden. Inom den privata sektorn är lönerna nästan en fjärdedel högre jämfört med offentlig sektor. Medellönerna stiger kraftigt med ålder och erfarenhet – advokater mellan 25 och 34 har en medellön på 38 500 kronor i månaden, medan de som är 65 år har en medellön på 61 700 kronor i månaden.